Zásady ochrany osobních údajů

Společnost eJonas s.r.o., se sídlem Počernická 1427, Praha 10, 100 00, IČ: 06371264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281125 (dále jen „Provozovatel“) jako provozovatel aplikace Lekovník (dále jen „Aplikace“), jejímž účelem je usnadnění užívání léků (dále jen „Služba“) a webových stránek www.lekovnik.cz (dále jen „Webové stránky“), si váží Vaší důvěry a současně ctí a respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, včetně dodržování zásad a pravidel stanovených právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).

Proto si Vás dovolujeme informovat o níže popsaném zpracování Vašich osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, využijete-li námi nabízených služeb v Aplikaci (dále jen „Zásady“).

Zásady doplňují a jsou nedílnou součástí Podmínek pro užívání služby Lékovník („Podmínky“). Definice/pojmy uvedené v Podmínkách s velkým počátečním písmenem mají stejný význam v těchto Zásadách.

Provozovatel může tyto Zásady kdykoli s okamžitou účinností měnit. O takové změně Vás budeme informovat. Pokud budou tyto Zásady pozměněny takovým způsobem, že bude vyžadován Váš souhlas, opět Vás o něj požádáme.

Poslední aktuální verze těchto Zásad je k dispozici v zápatí Webových stránek a v odkazu v příslušné části Aplikace.

1. Všeobecné informace

Provozovatel je ve smyslu Nařízení správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje v souvislosti se svou podnikatelskou činností (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou specifikovány níže).

Bez Vašeho souhlasu jsme oprávněni zpracovávat pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy (tj. poskytování Služby) a jiných smluv, které s Vámi můžeme případně uzavřít, nebo pro plnění našich právních povinností, či případně také pro účely oprávněných zájmů. V ostatních situacích zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v případě, že jste se zpracováním Vašich osobních údajů udělili souhlas.

Osobní údaje zpracováváme jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy (poskytování Služby), zejména k zajištění vnitřních procesů Provozovatele a jeho smluvních partnerů, které jsou nezbytné zejména pro zajištění poskytování Služby.

Zásady tedy blíže popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

2. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být Provozovatelem zpracovávány pro tyto účely:

 • plnění smlouvy s Uživatelem (plnění vzájemného právního vztahu, na základě, kterého je Uživateli poskytována Služba);

plnění právních povinností;

 • plnění smlouvy s poskytovatelem pečovatelské služby 
 • ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele, například vytváření statistických přehledů týkajících se chování Uživatelů Služby);
 • zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů (Provozovatel může zasílat obchodní sdělení týkající se Služby prostřednictvím e-mailu či push notifikací);
 • vyřizování požadavků Uživatelů (například využití možností kontaktovat Provozovatele prostřednictvím Aplikace).

3. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a za jakým účelem je zpracováváme

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Provozovateli poskytl, nebo které Provozovatel shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Osobními údaji se rozumí informace o Vás, na základě, kterých Vás lze přímo či nepřímo identifikovat. Provozovatel zpracovává pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.

3.1. Kategorie nejčastěji zpracovávaných osobních údajů

Údaje subjektů údajůÚčely zpracování:
Jméno a příjmeníPlnění smlouvy s Uživatelem; Plnění smlouvy s poskytovatelem Pečovatelské služby; Plnění právních povinností; Ochrana oprávněného zájmu správce; Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů; Vyřizování požadavků Uživatelů
Kontaktní adresaPlnění smlouvy s poskytovatelem Pečovatelské služby; Plnění právních povinností; Ochrana oprávněného zájmu správce
IČO; DIČPlnění smlouvy s poskytovatelem Pečovatelské služby; Plnění právních povinností; Ochrana oprávněného zájmu správce
E-mailPlnění smlouvy s Uživatelem; Plnění smlouvy s poskytovatelem Pečovatelské služby; Plnění právních povinností; Ochrana oprávněného zájmu správce; Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů; Vyřizování požadavků Uživatelů
Telefonní čísloPlnění smlouvy s Uživatelem; Plnění smlouvy s poskytovatelem Pečovatelské služby; Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů
Login (jméno nebo přezdívka)Plnění smlouvy s Uživatelem; Ochrana oprávněného zájmu správce
HesloPlnění smlouvy s Uživatelem; Ochrana oprávněného zájmu správce
StátPlnění smlouvy s Uživatelem; Ochrana oprávněného zájmu správce
Provozní a lokalizační údajePlnění smlouvy s Uživatelem; Plnění právních povinností; Ochrana oprávněného zájmu správce; Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů; Vyřizování požadavků Uživatelů
Údaje v Profilu Plnění smlouvy s Uživatelem; Plnění smlouvy s poskytovatelem Pečovatelské služby; Plnění právních povinností; Ochrana oprávněného zájmu správce; Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů; Vyřizování požadavků Uživatelů

3.2. Ostatní osobní údaje, které uchováme na základě poskytování Služby Uživateli

V rámci plnění smlouvy s Uživatelem, na základě poskytujeme Uživateli Službu uchováme údaje o lécích, které Uživatel užívá.

Tyto údaje ovšem nezpracováváme pro marketingové účely a žádných okolností je nepředáváme třetí straně.

V případě, že využíváte aplikace bez registrace tyto nejsou uchovávány.

3.3. V rámci využívání našich Webových stránek můžeme navíc zpracovávat tyto osobních údajů

Webové stránky využívají soubory cookies pro účely identifikace Uživatelů, pro zapamatování jazykových preferencí a usnadnění navigace.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy Webové stránky začnete využívat. Cookies je možné ve Vašem internetovém prohlížeči anebo mobilním zařízení zakázat, avšak některé sekce Webového rozhraní nemusí v takovém případě fungovat správně. O podmínkách užití cookies třetích stran, konkrétně Google, se můžete dočíst zde.

Kromě cookies zpracováváme také IP adresu či záznam voleb ve Webovém rozhraní, a to za účelem plnění smlouvy, příp. z důvodu ochrany oprávněného zájmu správce.

Více informací o cookies, které cookies a za jakým účelem používáme může nalézt na Webových stránkách. Odkaz na aktuální informace o využíváních cookies naleznete v patičce Webových stránek.

3.4. Všeobecné informace o účelech zpracování Vašich osobních údajů

Hlavními účely, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, jsou:

 • abyste mohli plně využívat Službu, o kterou jste projevili zájem – jedná se o osobní údaje, které nám poskytnete a které získáváme, když používáte naše Služby;
 • abychom mohli zajistit a neustále zlepšovat funkčnost a bezpečnost Webových stránek a Služeb na nich poskytovaných, včetně zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů – jedná se o osobní údaje, které získáváme, když používáte naše služby;
 • abychom mohli zajistit plnění pro marketingové účely (obchodní sdělení);
 • abychom mohli zajistit budoucí komunikaci;

Vaše osobní údaje dále zpracováváme pro následujícími účely:

 • zlepšování kvality našich služeb, jejich obsahu a vývoje nových – jedná se o osobní údaje, které získáváme, když používáte naše služby;
 • ochrana našich práv – jedná se o osobní údaje, které nám poskytnete a které získáváme, když používáte naše služby;
 • a k statistickým účelům (v této souvislosti jsou Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost) – jedná se o osobní údaje, které získáváme, když používáte našich Webových stránek.

4.  Způsoby zpracování osobních údajů

Při registraci shromažďujeme osobní údaje prostřednictvím formuláře v Aplikaci. Provozovatel tak získá přístup k Vašemu e-mailu, loginu (jméno nebo přezdívka), heslu a státu, ve kterém se nacházíte. Bez zpracování těchto osobních údajů nebude možné registraci provést (resp. založit Váš Profil). Kromě toho můžete kdykoliv vyplnit také nepovinné informace: [●]. Dále zpracováváme osobní údaje v podobě profilové fotografie nebo jiného Vámi nahraného či poskytnutého obsahu.

Bez ohledu na provedení registrace zpracováváme při používání Služby Vaše provozní a lokalizační údaje.

Uvedením těchto údajů jste si vědomi s jejich zpracováním, případně, je-li tak uvedeno, udělujete souhlas s jejich zpracováním. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. V takovém případě tyto údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebude-li k jejich zpracování existovat jiný zákonný důvod.

Vaše údaje můžete změnit či smazat v nastavení svého Profilu.

Pokud se nás rozhodnete kontaktovat prostřednictvím nástrojů umístěných či odkazovaných v Aplikaci nebo na Webových strábkách či jinými způsoby, které Provozovatel dává k dispozici, mohou být použity informace, které jste již ve Službě uvedli.

Při užívání Služby servery Provozovatele nebo jeho zpracovatelů automaticky rozeznají IP adresu Vašeho zařízení (jedná se o číslo, které identifikuje každé zařízení připojené na internet), či případně další identifikátory.

Zpracováváme také statistické anonymizované informace, abychom se dozvěděli, jakým způsobem Uživatelé anebo návštěvníci Webové stránky využívají.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších sdělení odmítnout kliknutím na odkaz umístěný v zápatí zaslaného obchodního sdělení, nebo nám můžete zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@ejonas.cz.

5.   Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) a to prostřednictvím prostřednictvím e-mailu, SMS/MMS či push notifikací, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli písemně prostřednictvím odkazu uvedeného ve zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na poskytování Služby.

6.   Zpracovatelé vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných Provozovatelem, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Kategorie příjemců osobních údajů jsou následující:

 • Pečovatelské služby;
 • Orgány veřejné moci;
 • Poskytovatelé webových služeb a IT řešení;

Seznam příjemců osobních údajů společnosti Vám rádi poskytneme e-mailem na vyžádání na adrese: info@ejonas.cz

Osobní údaje mohou být předány i subjektům se sídlem v zemích, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany ve smyslu Nařízení. Provozovatel v těchto případech uzavírá s dotyčnými příjemci standardní smluvní doložky osobních údajů schválené Evropskou Komisí, které mají za účel zajistit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni, resp. povinni některé osobní údaje předat na základě platných a účinných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

7.   Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, čímž se rozumí osobní údaje zaměstnanců zákazníků či jiných obchodních partnerů Provozovatele a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s Provozovatelem, popř. jiné údaje, které Provozovatel obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Provozovatel za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů Provozovatelem své zaměstnance, zákazníky a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s Provozovatelem.

8.   Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou k účelům jejich zpracování. Průběžně prověřujeme, zda nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel a pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro který byly zpracovávány, Vaše osobní údaje zlikvidujeme či anonymizujeme. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.

Vaše osobní údaje potřebné pro využívání našich služeb budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností mezi Vámi a Provozovatelem k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (tj. po dobu 24 měsíců po ukončení smluvního vztahu mezi námi). Vaše osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a dále 12 měsíců poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena.

9.   Zabezpečení a důvěrný charakter osobních údajů

Osobní údaje budou zajištěny takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s Nařízením a předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

S ohledem na stav technologií, a to zejména těch obecně používaných v telekomunikačních sítích, nemůže Provozovatel zaručit zejména důvěrný charakter a ani ověření pravosti e-mailů, které Provozovateli zasíláte nebo které od něj dostáváte.

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to pověřenými zaměstnanci Provozovatele a zaměstnanci pověřených zpracovatelů.

Osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v příslušných IT systémech. Provozovatel přijal odpovídající technická a organizační opatření proti ztrátě a zničení osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

Přístup do Vašeho Profilu je možný pouze po zadání osobního hesla. Je nezbytné, abyste nesdělovali přístupové údaje třetím osobám. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel.

10.  Vaše práva ve vztahu k Vašim osobním údajům

Velmi si vážíme Vaší důvěry a klademe rovněž nemalý důraz na práva, která máte ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů. Pokud budeme mít pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás nejprve požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti, než přistoupíme k řešení Vaší žádosti týkající se výkonu některého z Vašich práv.

Mezi tato Vaše práva patří zejména:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů;

Abyste lépe pochopili význam a obsah jednotlivých práv, podáváme Vám níže jejich bližší vysvětlení:

 • právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás kdykoliv na základě žádosti získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány a pokud tomu tak je, pak zejména, za jakými účely, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou námi zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či právo vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali, pokud nejsou získány od Vás, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů znamená, že máte právo na opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) znamená, že máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali, zejména pokud i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovány, ii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo iii) nám to ukládá zákonná povinnost;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů do té doby, než budou vyřešeny jakékoliv případné sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů (např. po dobu ověření přesnosti Vašich osobních údajů či pokud zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale namísto jejich výmazu budete požadovat pouze omezení jejich použití apod.);
 • právo na přenositelnost osobních údajů znamená, že na základě souhlasu poskytnete Vaše osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, budete mít od 25. 5. 2018 právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat;
 • právo vznést námitku znamená, že budete mít od 25. 5. 2018 právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Provozovatel zpracovává na základě svého oprávněného zájmu;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že máte právo tam, kde je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, tento svůj souhlas odvolat, a to na kontaktech uvedených níže;

Další informace týkající se Vašich práv a podmínek k nim se vztahujících obsahují právní předpisy na poli ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679).

Při realizaci Vašich výše uvedených práv se obracejte:

 • dopisem na adresu sídla společnosti: Počernická 1427, Praha 10, 100 00;
 • e-mailem na adresu: info@ejonas.cz

Provozovatel si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ve smyslu čl. 12 odst. 6 Nařízení ověřit identitu/totožnost žadatele v souvislosti s uplatňovanými právy.

Pokud budete chtít něco v Zásadách vysvětlit, případně budete chtít s něčím v tomto ohledu poradit, nebo budete chtít uplatnit některé z Vašich práv, můžete se na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím emailu info@ejonas.cz.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoliv měnit, přičemž datum poslední změny těchto Zásad vždy uvedeme. Novou verzi Zásad oznámíme na webových stránkách, případně jiným vhodným způsobem tak, abyste se s aktuálním zněním Zásad mohli bez nepřiměřených potíží seznámit.

Tyto Zásady jsou účinné od 1.1.2020.