Podmínky použití mobilní aplikace „Lékovník“

Společnost eJonas s.r.o., se sídlem Počernická 1427, 110 00 Praha 10, IČ: 063 71 264, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spis. zn. C 281125 (dále jen „společnost “), v rámci předmětu své obchodní činnosti v oblasti vývoje mobilních aplikací, provozuje v souvislosti s touto obchodní činností webové stránky ejonas.cz, lekovnik.cz (dále jen „webové stránky“) a mobilní aplikaci „Lékovník“ pro mobilní telefony a tablety s operačním systémem Android. (dále jen „mobilní aplikace“).

Podmínkou používání mobilní aplikace je stažení této aplikace do mobilního telefonu či tabletu z webové stránky Společnosti a/nebo přístup na webové stránky. Aplikace je poskytnuta k užívání „jak stojí a leží“ a Společnost za funkčnost mobilní aplikace nenese žádnou odpovědnost. Každý Uživatel užívá Mobilní aplikaci na vlastní riziko. Uživatel bere na vědomí, že mobilní aplikace slouží jako pomůcka, nahrazující osobní poznámkový blok.

Používání základní verze mobilní aplikace je bezplatné.

Informace a data obsažená v Mobilní aplikaci může Uživatel uchovávat, zobrazovat, analyzovat, formátovat a tisknout, a to pouze pro osobní potřebu. Jakékoli užití Mobilní aplikace mimo osobní potřebu uživatele, včetně jakéhokoli komerčního využití, je bez předchozího písemného souhlasu společnosti, zakázáno.

Jakýkoliv zásah do technického nebo obsahového provedení a charakteru mobilní aplikace je zakázán.

Každá osoba používající mobilní aplikaci je povinna dodržovat tyto všeobecné podmínky používání a všeobecně závazné právní předpisy platné a účinné na území České republiky, a to zejména, ale nejen, zákon č. 121/2000 Sb., Autorský zákon.

Společnost nenese odpovědnost za žádné škody způsobené používáním mobilní aplikace.

Společnost je oprávněna kdykoliv změnit tyto všeobecné podmínky používání, jakož i kdykoliv ukončit technickou podporu mobilní aplikace, a to okamžikem uveřejnění takové změny na webových stránkách společnosti. Tyto všeobecné podmínky používání mobilní aplikace jsou platné od 1.1.2020.

Pravidla ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů registrovaného uživatele Mobilní aplikace se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízením GDPR,

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a Společnost jako provozovatel nemá právní nárok na jejich získání.